School met de Bijbel De Burcht – Oranjestraat 1A, 5308 JW Aalst – Tel 0418-671666

MR

Iedere school dient een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook weleens een beslissende rol.  Als MR vergaderen we ongeveer vier keer per jaar.

Schoolontwikkelingen

Er worden belangrijke beslissingen genomen, beslissingen die van invloed zijn op de ontwikkeling van uw en onze kinderen. Dit kan gaan over bijvoorbeeld begroting, formatieplan, schoolplan, schoolgids, leerlingenzorg, veiligheid, leeraanbod, vaststelling vakantierooster en de aanstelling van leerkrachten en directieleden. 

De MR-vergaderingen bieden dus ruimte aan ouders, leerkrachten en directieleden om informatie en argumenten uit te wisselen en er worden afspraken gemaakt over ontwikkelingen op het gebied van verschillende beleidsterreinen.

Naast de MR is er ook een GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) actief binnen de stichting. De GMR is samengesteld uit MR-leden van de diverse scholen. In de GMR is het aantal ouders en personeelsleden gelijk. De GMR overlegt samen met het bestuur over bovenschoolse zaken die alle personeelsleden, leerlingen en ouders aangaan. U kunt hierbij denken aan begroting, personeelsbeleid, zorgplan leerlingen, formatie, onderhoud gebouwen, div. nieuwe beleidsstukken e.d.