School met de Bijbel De Burcht – Oranjestraat 1A, 5308 JW Aalst – Tel 0418-671666

Leerlingvolgsysteem

Om de ontwikkelingen en de leervorderingen van het kind te volgen, wordt op onze school gebruik gemaakt van een leerlingadministratie- en volgsysteem.

Cito en ParnasSys

Als school maken we gebruik van het observatiesysteem Leerlijnen Jonge Kind, het Leerling Volg Systeem (LVS) van het administratiesysteem ParnasSys.

In de kleutergroepen wordt de ontwikkeling van de leerlingen geobserveerd en geregistreerd met behulp van het observatiesysteem Leerlijnen Jonge Kind.  De verzamelde gegevens geven een beeld van de ontwikkeling van het kind en geven de leerkracht zicht op de aandachtspunten voor de verdere ontwikkeling.

In de groepen 3 tot en met 7 worden twee keer per jaar niet-methodetoetsen van het Cito LVS afgenomen. Het betreft toetsen voor begrijpend lezen, spelling en rekenen. Verder worden er regelmatig toetsen afgenomen die bij een methode horen. Zo zijn er methodegebonden toetsen voor rekenen, taal, spelling, lezen, geschiedenis, aardrijkskunde en natuuronderwijs. De resultaten hiervan geven aanwijzingen over het verloop van de vorderingen en op welke onderdelen speciale aandacht moet worden gegeven.

In groep 7 wordt ook de Cito Entreetoets afgenomen. Op grond van deze Entreetoets kunnen we in groep 8 nog beter aansluiten bij de ontwikkeling van de leerlingen. In groep 8 wordt vanaf schooljaar 2023-2024 de doorstroomtoets afgenomen. Deze vindt plaats in februari.

Als ouders kunt u een account aanvragen van Ouderportaal Parnassys via info@school-deburcht.nl. In dit ouderportaal kunt u de resultaten van uw kind op de Cito-toetsen inzien. Het portaal is te benaderen via deze site https://ouders.parnassys.net/

Leerlingdossier

Parnassys wordt door de school ook gebruikt als leerlingdossier. In het dossier worden die zaken opgenomen die in de verdere schoolloopbaan van het kind van belang kunnen zijn. Dit betreft bijvoorbeeld de testuitslagen, verslagen van onderzoeken door de orthopedagoog, de absentie van het kind en handelingsplannen.