School met de Bijbel De Burcht – Oranjestraat 1A, 5308 JW Aalst – Tel 0418-671666

De School

Wij  beschikken over een ruim gebouw met een mooie speelplaats. De kwaliteitszorg staat bij ons hoog in het vaandel. De directie van de School met de Bijbel De Burcht wordt gevormd door dhr Huig van Duijn.  Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

Overkoepelende stichting

Sinds 01 augustus 2017 maakt onze school deel uit van de Stichting Christelijk Onderwijs Bommelerwaard (SCOB). Binnen deze stichting zijn de christelijke scholen uit Aalst, Brakel, Bruchem, Hedel, Kerkwijk en Zuilichem verenigd. De SCOB streeft het beheer en in stand houden na van christelijke scholen in de dorpskernen van de Bommelerwaard. Zij vertrouwt zich daarin toe aan het Woord en de beloften van God.

Missie & visie

In ons christelijk onderwijs vinden wij het belangrijk dat er een goed pedagogisch leefklimaat heerst, waardoor elke leerling zich optimaal kan ontwikkelen zodat ieder kind goed voorbereid is op het functioneren in de maatschappij. Dit realiseren wij onder meer door een goede samenwerking tussen leerlingen, ouders en school. Wij hechten waarde aan eenheid in aanpak (doorgaande leerlijn) en goede, duidelijke leiding; zowel in de groepen als op schoolniveau. Als team zijn wij open en eerlijk naar elkaar, heerst er een positieve sfeer, vormen wij een eenheid en maken wij gebruik van elkaars sterke punten. Dit vanuit het vertrouwen dat wij het beste met elkaar voor hebben. Wij leren van en met elkaar. In onze samenwerking (met leerlingen, ouders en onderwijspersoneel) communiceren wij op basis van openheid, eerlijkheid en respect. Wij hebben oog voor elkaar. Het is duidelijk wat er wordt verwacht met betrekking tot afspraken en beleid. Wij werken op basis van wederzijds vertrouwen.

Schoolgrootte

Onze school staat in het centrum van het Gelderse dorp Aalst. We beschikken over een ruim gebouw met een mooie speelplaats.

Op dit moment bezoeken ongeveer 100 leerlingen onze school. Ze zijn verdeeld over 5 groepen.

Voorgeschiedenis

Onze school staat in het centrum van het Gelderse dorp Aalst en is vanaf 1982 aan de Oranjestraat gevestigd. De naam “De Burcht” is gegeven bij de opening van het gebouw en heeft een historische achtergrond. In het verre verleden stond er namelijk een kasteel op de plaats van het huidige schoolgebouw. Historisch gezien biedt een burcht veiligheid en dat gevoel willen wij de leerlingen geven als ze onze school binnenkomen en onderwijs ontvangen. 

Grondslag

De grondslag van de school is de Bijbel. Wij geloven dat de Bijbel het Woord van God is. De uitleg van de Bijbel is overeenkomstig de drie Formulieren van Enigheid. We willen een school zijn, waar kinderen zich geaccepteerd weten en in aanraking worden gebracht met God en Zijn Woord. Bij aanmelding van een leerling wordt aan de ouders gevraagd om de grondslag van de school te respecteren en de consequenties die dat voor het onderwijs op onze School met de Bijbel heeft, te aanvaarden.

Wat zijn dan de consequenties van het volgen van onderwijs op een School met de Bijbel? Wij beginnen elke morgen met een bijbelverhaal. Wij bidden in de klas en zingen psalmen en geestelijke liederen. Maar het zitten op een ‘School met de Bijbel’ verlangt van ons ook een bepaald gedrag zoals respect, liefde, eerlijkheid. 

Op onze school willen wij naast de algemene sociale normen en waarden, ook onderwijs geven volgens de normen van Gods Woord. Dit is niet beperkt tot de Bijbelles, maar is ook terug te vinden in de sociale omgang met elkaar en de andere vakgebieden van het onderwijs. Aan de kinderen willen wij de zin en de waarde van het leven laten zien en hen vooral de betekenis leren van het geloof in Jezus Christus als Degene die elk mens volkomen gelukkig kan maken.  De christelijke feestdagen krijgen, vanwege hun betekenis voor ons geloof in de Bijbel, een vaste plaats in het jaarprogramma. De Bijbelse boodschap van Kerst, Goede Vrijdag en Pasen, Hemelvaart en Pinksteren willen wij graag elk jaar opnieuw vertellen aan de kinderen en met hen vieren.